Osoby

Trwa wczytywanie

Zygmunt Wojciechowski

WOJCIECHOWSKI Zygmunt (16 IV 1888 Bnin k. Śremu - 27 X 1968 Poznań), dyrygent, dyrektor teatru. Był synem organisty, Pawła W. i Władysła­wy z domu Woyda, mężem najpierw Urszuli Gli­szczyńskiej, potem Anny Marciniak (ślub w 1958). Szkołę powszechną i gimn. ukończył w Krotoszynie. Muzyki pocz. uczył go ojciec. W 1905-08 studiował grę na fortepianie, na organach i teorię muzyki w konserwatorium w Hamburgu, a od 1909 w Aka­demii Muz. w Monachium, gdzie uzyskał dyplom wirtuozowski w zakresie gry na fortepianie. W miej­scowych teatrach bywał korepetytorem śpiewaków. W 1913 wyjechał jako pianista z kameralnym ze­społem muz. na tournee po Europie. Wybuch I woj­ny świat. zastał go w Szwajcarii. Został wcielony do armii niem. i wysłany na front franc; był po­ważnie ranny. Wrócił do Poznania. W 1918 brał udział w powstaniu wielkopolskim. Jesienią 1919 podjął pracę w T. Wielkim w Poznaniu i odtąd całe życie był związany ze scenami muz. tego mia­sta. Jako dyrygent teatr. debiutował 17 IV 1920 prowadząc baletowe przedstawienie "Peer Gynta". Po­czątkowo dyrygował gł. baletami, występował też jako pianista w teatrze i na koncertach. Stopniowo jednak dyr. A. Dołżycki, a potem P. Stermicz-Valcrocciata powierzali mu coraz częściej kierownictwo prem. operowych, np. "Lakme" (1922), "Goplana" (1925), "Pomsta Jontkowa" (1926), "Borys Godunow" (i927), "Zygmunt August" (1927), "Wesele na wsi" (1928), "Krzy­żacy" (1929). Jako wszechstronny dyrygent dał się poznać na koncertach festiwalu muzyki pol. podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu i w serii związanych z nią uroczystych przedstawień operowych (maj 1929). Dyrekcję T. Wielkiego w Poznaniu objął 1 IX 1929. Na skutek zatargu władz miejskich z ZASP-em teatr ten został zamknięty 1 IX 1931. Z myślą o zatrudnieniu zwolnionych pracowników W. założył pryw. t. operetkowy Uśmiech. Do T. Wielkiego wrócił z całym zespołem 1 III 1932 i, za zgodą magistratu, kierował nim jako przedsiębiorstwem pryw. do 1 VI 1933. Swą czteroletnią kadencję dyrektorską zakończył wysta­wieniem rewii "Wesoły odjazd". W trudnym okresie powszechnego kryzysu dał dwie dobrze przyjęte prem. pol.: "Szwanda Dudarz" (1930) i "Iris" (1931). Dbał szczególnie o repertuar pol.; w siedemdzie­sięciolecie urodzin I.J. Paderewskiego wystawił "Manru"; dziesięciolecie T. Wielkiego uczcił zorganizo­waniem Festiwalu Moniuszkowskiego (27 IV-3 V 1930; "Halka", "Straszny dwór", "Hrabina", "Flis", "Verbum nobile"); wystawiał także dzieła scen. L. Różyckiego: "Pana Twardowskiego" i "Casanovę" (1929), oraz pol. prem. "Młyna diabelskiego" (1931) i "Lili chce śpiewać" (1933). W 1934-39 prowadził operowy i operetko­wy t. objazdowy, licencjonowany przez Min. Wy­znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Podczas okupacji niem. przebywał w Poznaniu, pracował na lotnisku, w 1943 przez krótki czas jako korepetytor w zarządzanej przez Niemców Operze, nast. w fa­bryce amunicji. Tuż po wojnie, w lutym 1945 przy­stąpił do usuwania zniszczeń w gmachu opery i organizowania zespołów artystycznych. Od 25 II 1945 do 1 XI 1945 był dyr. T. Wielkiego. Powo­jenną jego działalność zainaugurował prem. "Krako­wiaków i Górali" (2 VI 1945), wystawił nast. "Rigoletto", "Wesołą wdówkę" i "Cyrulika sewilskiego", któ­rego prem. połączona była z jubileuszem dwudziestopięciolecia jego pracy teatr. zorganizowanym 19 X 1945. W T. Wielkim (od 1950 pn. Opera im. Moniuszki) pozostał dyrygentem do końca sez. 1956/57. Od wiosny 1956 rozpoczął współpracę z organizującą się Operetką Poznańską, 20 V t.r. pro­wadził na jej inaug. prem. "Wiktorii i jej huzara". Od 15 IV 1957 do 14 VIII 1958 był dyr. i kier. artyst. tego teatru; 17 XII 1957 obchodził w nim jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artyst. dyrygując "Hrabiną Maricą". W przygotowywane i dyrygowane przez siebie przedstawienia wkładał, jak pisał W. Noskowski "całą swoją cenną pracowitość, su­mienność i nigdy nie zawodzącą rutynę". Z tem­peramentem i werwą rytmiczną prowadził przed­stawienia baletowe i operetkowe, trafnie oddawał styl oper włoskich. Od 1947 wykładał w Wyższej Szkole Operowej w Poznaniu, a w 1951-63 w pozn. PWSM.
Bibl.: Almanach 1968/69;.Błaszczyk: Dyrygenci (il.); SMP; Świtała (il.); WSB (T. Śmiełowski); Express Pozn. 1957 nr 285; Kron. m. Poznania 1969 nr 4, 1981 nr 2; Muzyka 1925 nr 2, 1926 nr 6, 11-12, 1927 nr 6, 1928 nr 2, 12, 1929 nr 2, 6, 10, 11-12, 1930 nr 1, 2, 3, 11-12, 1931 nr 3 (W. Noskowski), 1932 nr 1-2; Życie Warsz. 1968 nr 260; Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech, MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji