Artykuły

Odprawa posłów greckich

Do Troi przybyli posłowie greccy, Ulisses i Menelaus. Do­magają się wydania Heleny, którą uwiódł Aleksander, syn króla Priamusa. Decyzję, czy Helenę zatrzymać, czy odesłać, poweź­mie rada panów. Aleksander jedna więc stronników...

Tak oto zaczyna się "Odprawa posłów greckich", arcydzieło tea­tru staropolskiego, napisane przez Jana Kochanowskiego, arcymistrza polskiej poezji.

"Odprawa posłów greckich" jest jedynym utworem dramaty­cznym autora "Trenów". Mistrz Jan napisał ją specjalnie dla tea­tru dworskiego na uroczystości weselne kanclerza Zamoyskiego, odbywające się na parę dni przed rozpoczęciem obrad sejmowych w sprawie wojny z Moskwą. Ce­lem utworu było zwrócenie uwa­gi na niebezpieczeństwo aktual­nie zagrażające ojczyźnie, skar­cenie wad narodowych, pobudze­nie ducha walki.

W "Odprawie posłów greckich" znaleźć można jedne z najpię­kniejszych strof w twórczości czarnolaskiego poety. Na uwa­gę zasługuje też sama koncepcja sztuki. Jak pisze historyk litera­tury. Julian Krzyżanowski: "...była ona dziełem stylizowa­nym na modłę tragedii greckiej, z zachowaniem jej tylko właści­wych składników. Obcość odle­głych wydarzeń i obce środowi­sko poeta polski zniósł przez stworzenie postaci ludzkich, oży­wionych pobudkami doskonale znanymi Polakowi wieku XVI. Sposób obradowania, wygląd sa­li, w której je toczono, gwałto­wna gra namiętności, wszystko to pod piórem Kochanowskiego otrzymało rysy polskie... świat grecki nabrał cech swojskich."

Zachowując wszelkie proporcje, można ten niezwykły pomysł po­równać do późniejszego o kilka­set lat modnego chwytu, który zrobił ogromną karierę w tea­trach całej Europy, kiedy to Jean Giraudoux w pierwszej połowie naszego wieku kazał antycznym bohaterom myśleć i czuć tak, jak myślą i czują współcześni Fran­cuzi.

"Odprawa posłów greckich" jest pierwszym polskim drama­tem politycznym; zapoczątkowa­ła ona ważny i płodny nurt na­szego pisarstwa scenicznego, niosący później z sobą satyrę ko­mediową oświecenia, dramat epoki romantyzmu i dzieła Wy­spiańskiego, aż do dramatów współczesnych.

"Odprawę posłów greckich" dla Teatru TV wyreżyserował jeden z naszych najwybitniejszych, współczesnych artystów - Zbi­gniew Zapasiewicz. W spektaklu grać będą: Stanisław Zaczyk, Mi­rosław Konarowski, Piotr Fron­czewski, Wojciech Siemion, Zo­fia Kucówna i inni.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji