Artykuły

Jubileuszowy Szekspir w T.Z.M.

DWADZIEŚCIA lat w życiu teatru, to - jeśli chodzi o polskie sceny- jubileusz raczej młody. Ale w życiorysie teatrów objazdowych lata liczą się podwójnie. A obchodzący swo­je pracowite, liczące się w pol­skiej kulturze teatralnej dwu­dziestolecie Teatr Ziemi Mazo­wieckiej jest właśnie jednym z bardzo zasłużonych teatrów ob­jazdowych, który świadczy też swoje usługi artystyczne dla lud­ności stolicy.

Z okazji dwudziestolecia TZM godzi się przypomnieć nazwiska jego współtwórców, kierowników artystycznych i najwytrwalszych aktorów. Model teatru wypraco­wali i stanowili pierwszą jego dy­rekcję Wanda Wróblewska (dyr. i kier. art.) Krystyna Berwińska (kier. liter.) i Mieczysław Marszycki (wicedyr.). Po trzynastu latach dyrekcję i kierownictwo artys­tyczne teatru objął znany aktor teatralny i filmowy, zasłużony wychowawca młodzieży teatral­nej, znakomity organizator życia teatralnego na Warmii i Mazu­rach Aleksander Sewruk, który kierował dotąd owocnie scenami w Olsztynie i Elblągu oraz sce­ną objazdową, i swoje 12-letnie doświadczenia olsztyńskie wy­korzystał w podniesieniu na jesz­cze wyższy poziom TZM, wzboga­cając ponadto zespół aktorski. Nieubłagana śmierć tego nieza­pomnianego człowieka teatru by­ła wstrząsem dla TZM, powodu­jąc na pewien czas jego regres. Po przejęciu dyrekcji przez obecnego kierownika artystyczne­go TZM Andrzeja Ziębińskiego, wytrawnego reżysera i aktora o bogatym dorobku artystycznym, linia artystyczna teatru zaczęła znów piąć się w górę. Jednak am­bicje nowego kierownictwa, prze­jawiające się zarówno w planowaniu repertuarowym oraz kształcie inscenizacyjnym prezen­towanych premier - jak i w przekształceniu charakteru teatru jako przede wszystkim teatru sto­łecznego, jednego z kilkunastu warszawskich, z kurczeniem się działalności objazdowej - nie zawsze mają pokrycie zarówno w wynikach artystycznych jak i w działalności organizacyjnej.

Pouczająca jest pod tym względem jubileuszowa premiera "Komedii omyłek" Szekspira, 125 premiera Teatru Ziemi Mazowieckiej. Teatr ten miał dotąd charakter popularyzator­ski, co w niczym nie pomniejszało jego ambicji artystycznych. Nowe kierownictwo (poza dyr. Ziębińskim - Jerzy Adamski jako kier. literac­ki) stawia głównie na efekty artys­tyczne. Twórcy "Komedii omyłek" usiłowali wpisać tę zabawną komedio-farsę, opartą na ogranym motywie podobieństwa bliźniaków i wynikłych stąd qui pro quo - w formułę poetyc­ką, a że materiał tekstowy nie dał się w nią wtłoczyć, więc rozbudowano rzecz o pantomimiczne intermedia, dodając poza tym różne wspierają­ce podpórki i szczudła. Ale wyszło z tego "materii pomieszanie", obie warstwy przedstawienia zamiast wspierać się lub chociażby koegzystować bezkonfliktowo - zderzały się ciągle, wywołując liczne dysonanse.

Ta warstwa poetycka (podwó­rzowe popisy dwojga cyrkowców, granych przez Zofię Streer i Kle­mensa Mielczarka, oraz inne ele­menty inscenizacji) jest "sama w sobie" interesująca, ładna, ale rozbija tempo warstwy farsowej, rzutując też na jej klimat obciążająco. W popisowych rolach dwojga bliźniaków występuje Andrzej Prus i Krzysztof Machowski (Antyfolus z Syrakuz i Efezu) oraz Bronisław Surmiak i Andrzej Wiśniewski (ich służący - Dromio z Syrakuz i z Efezu. Grają też jubilaci (20 lat bez przerwy w TZM): Jerzy Próchnicki, Maria Treutz-Kuszyńska, Wła­dysław Osto-Suski, wspomniana już Zofia Streer. Wierni też po­stali do dziś swej objazdowej sce­nie zasłużeni i lubiani jej akto­rzy: Barbara Kołodziejska, Ste­fania Iwińska, Barbara Lanton, Maria Pabisz-Korzeniowska, Kle­mens Mielczarek, Jacek Brick, Ja­rema Drwęski i in.

Oceniając wysoko zasługi TZM w krzewieniu kultury teatralnej i upowszechnianiu dobrej litera­tury na Mazowszu wypadałoby mu życzyć, by potrafił mądrze łą­czyć ambicje artystyczne z tymi zadaniami kulturowymi, które stały przed teatrem przed dwu­dziestu laty i które z takim pożyt­kiem realizował.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji