Artykuły

Komedia omyłek

Teatr Ziemi Mazowieckiej ma dwadzieścia lat. Okazja jubileuszowa skłania do ciep­łych słów o jego wytrwałej pracy, zadokumentowanej 125 premierami. Pracy jakże trudnej w warunkach objazdu, ciężkich nie tylko w początkach, kiedy teatr rezydował na barce wiślanej, ale też potem i i teraz, kiedy ma stałą siedzi­bę na Pradze wędrując rów­nocześnie po Mazowszu. W dniu rocznicowym trzeba przypom­nieć zasługi Wandy Wróblew­skiej, której długoletnie kie­rownictwo tym teatrem stwo­rzyło podwaliny jego działal­ności. Obecnie dyrektor And­rzej Ziębiński stara się, by akcji objazdowej nadać sen­sowne i przede wszystkim sku­teczne kulturalnie wymiary, a ze sceny tej uczynić teatr nie tylko Mazowsza ale i stolicy. Jubileuszowa premiera "Ko­medii omyłek" Szekspira może o tym świadczyć. I ambitny wybór pozycji klasycznej, i ogromny - jak na tę skrom­ną scenę - nakład środków, aby całość wypadła z rozma­chem, okazale, i staranność w opracowaniu wszystkich szcze­gółów, i godny uznania wysi­łek zespołu aktorskiego. Tak, to jest przedstawienie pod tym względem z prawdziwego zda­rzenia. Tyle jubileuszowych ocen szczerych i dalekich od lekceważącego poklepywania zdawkowymi pochwałami.

Niemniej trudno nie stwierdzić - nawet w dniach jubi­leuszu - że cały ten, z należ­nym szacunkiem oceniony ogrom pracy w realizacji "Ko­medii omyłek" poszedł w kie­runku niewłaściwym. Insceni­zacja jest dziełem Zofii Wierchowicz (jej również reżyseria i scenografia) wespół z Andrzejem Lisem, który też wid­nieje w programie jako autor dość zagadkowo określonej "polskiej wersji tekstu". Zofia Wierchowicz jak kilku innych jej kolegów, przeszła od sce­nografii do reżyserowania w teatrze. W scenografii ma wy­bitne osiągnięcia. Jej uniwer­salna dekoracja do grania Szekspira, przejrzysta i funk­cjonalna dobrze sprawdziła się w wielu jego dramatach na wielu scenach polskich. Narzu­cała też pewne układy reży­serskie.

W "Komedii omyłek" pozo­stało z niej tylko dalekie echo w postaci dwojga drzwi na wprost do domostwa i górnej galerii nad nimi. Poza tym mała scena, którą pogłębiły workowy firmament i takież ściany wychodzące w widow­nię, została zatłoczona do nie­możliwości. Przedstawienie od­bywa się na podwórzu czynszo­wej kamienicy, nędznym i ponurym. Podwórkowi artyści produkują się żałosnymi wy­stępami przy wtórze smutnej muzyki. Wśród tych interme­diów o nadmiernej obfitości toczy się akcja i nie bardzo wiadomo, czy jako dalszy ciąg teatru podwórkowego, czy jako dzieje mieszkańców tych do­mów i tego miasta.

Młodzieńcza komedia Szek­spira jest beztroską farsą opartą na bardzo starym i setki razy wykorzystywanym motywie podobieństwa bliźniąt. Tu motyw ten jest podwojony; dwaj panowie bliźniacy i dwaj ich słudzy bliźniacy. W dodat­ku o tych samych imionach. Wynika z tego mnóstwo za­bawnych nieporozumień, które nakładają się na siebie w za­wrotnym tempie tak, że wi­dzowi trudno połapać się w tym wszystkim. Trzeba to tyl­ko pokazać na scenie w jakiejś umownej konwencji komedio­wej, w której śmiech pokry­wałby wszystkie nieprawdopo­dobieństwa.

W Teatrze Ziemi Mazowiec­kiej potraktowano tekst na se­rio i na smutno, z celebracją i życiowym realizmem. Zapano­wała martwota, której nie zdo­łali poruszyć utalentowani ak­torzy: Andrzej Prus i Krzysztof Machowski - dwaj pano­wie, Bronisław Surmiak i An­drzej Wiśniewski - dwaj słu­dzy i Anna Łopatowska - temperamentna Adriana. Mart­woty tej nie ożywiły też - wbrew zamierzeniom inscenizatorów - nagromadzone w komplecie, przytłaczające wszy­stko, efekty i wstawki teatral­ne. Śpiew, taniec, pantomima, orkiestra na scenie sztuczki prestidigitatorskie, wyciskanie wody, żywe gołębie, króliki, świnki morskie, słoma, jabłka, kartofle, kapusta, sypanie ziar­nem, szatańska maska kurtyza­ny, ogień, swąd, dym. I deszcz. Wszystko bez związku z teks­tem Szekspira, byle było we­selej.

"Komedia omyłek" - tytuł sztuki można by zastosować raczej do inscenizacji w tym przedstawieniu.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji