Artykuły

Afanasjew w stylu muzyczno-kabaretowym

Kolejna premiera na scenie kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni to "Kabaret literacki Afanasjewa" w reżyserii Je­rzego Afanasjewa. Spektakl, noszący wszystkie cechy spektaklu autorskiego, przypomina interesującą twórczość literacką i te­atralną znanego pisarza i reżysera, od studenckich lat współ­tworzącego artystyczny obraz Trójmiasta.

Scenografią spektaklu przy­gotowała Alina Ronczewska--Afanasjew, zaś autorem opra­cowania muzycznego jest An­drzej Głowiński. Spektaklowi towarzyszy interesujący program "Sfery niższe - sfery wyższe", zawierający wybór mikroopowiadań Afanasjewa z ostatnich lat.

Zgoła odmienną propozycję przedstawi Teatr Muzyczny 16 marca na dużej scenie. Będzie to premiera, w oryginalnej wło­skiej wersji językowej, opery Georga F. Haendla "Kserkses". Spektaklem, zrealizowanym przy współpracy Bałtyckiej Agencji Artystycznej, Teatr Mu­zyczny akcentuje swój udział w światowych obchodach 300-lecia urodzin wybitnego twórcy, uznawanego - nie bez racji - za narodowego kompozytora za­równo przez Niemców jak i Anglików. "Kserkses" był je­dną z ostatnich oper Haendla. Napisana na przełomie 1737 i 1738 roku miała swoją prapre­mierę w teatrze królewskim przy Haymarket w Londynie. Część krytyki określa "Kserksesa" mianem haendlowskiego "Wesela Figara" ze względu na osiągniętą przez kompozytora muzyczną charakterystykę po­staci, zwartość i lapidarność akcji oraz bogactwo krótkich obrazków rodzajowych. Komizm postaci, ale i rys tragiczny ja­kim są obdarzone sprawia, iż krytyka nazwała to dzieło operą tragikomiczną.

Reżyserem gdyńskiej realiza­cji jest Hanna Chojnacka, kie­rownictwo muzyczne sprawuje Ewa Michnik, natomiast scenografię przygotował Jan Bernaś.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji