Artykuły

Upiór fanatyzmu

PRZEDSTAWIENIE jest przede wszystkim wielkim popisem eks­perymentalnej inscenizacji, efek­townej, z rozmachem techniki tea­tralnej. Widownia jest pusta, publicz­ność siedzi na scenie obrotowej, któ­ra się kręci razem z widzami. Widz jest otoczony epizodami dramatu, rozgrywającymi się w różnych za­kątkach kolosalnej sceny. Mecha­nizm obrotowy kieruje twarze pub­liczności co chwilę na inny obraz, który też wjeżdża albo odjeżdża. Wy­korzystana jest nawet widownia, przez którą przejeżdża na siwym ko­niu hrabia Ludwik z małym chłop­cem. Płoną zgliszcza Bizancjum, po­stacie wyłaniają się spod ziemi i zni­kają, aniołowie z rozpostartymi mon­strualnymi skrzydłami śpiewają i spowiadają się zawieszeni w powietrzu, po różnych konfiguracjach sce­ny biega, śpiewa i tańczy tłum dzie­ci - jest ich chyba ze dwie setki. Wszystko trwa w wiecznym ruchu.

Z różnych stron słychać instrumen­ty i dźwięki elektronicznie genero­wane, chóry dziecięce i solistów. Zmienne, stojące, ostinatowe epizo­dy dźwiękowe, plamy i figury dźwię­kowe, pasma brzmienia, sugestywne, nastrojowe, intrygujące, charaktery­zują różne sytuacje i zdarzenia, są tłem monologu solistów. Głos ludzki przechodzi od deklamacji, przez róż­ne stadia przejściowe, do śpiewnej kantyleny. Ustami aniołów spowia­dają się dusze zmarłych w czasie wyprawy krzyżowej dzieci. Ich spo­wiedź ilustruje odpowiedni epizod sceniczny, taniec, pantomima, akcja i śpiew dziecięcego chóru, dialog.

Wszystko razem jest montażem fragmentów opowiadania Jerzego An­drzejewskiego "Bramy raju". Temat, zaczerpnięty z historii wypraw krzy­żowych, przypomina o upiorach fa­natyzmu ideologicznego. Święte chi­mery splatają się z seksem, dewia­cją, okrucieństwem. Wydrukowany w programie spektaklu cytat z "Dzie­jów powszechnych" Fryderyka Schloessera objaśnia treść dramatu:

"Jak potężnym i powszechnym by­ło religijne rozmarzenie, świadczy o tym owa dziwna wyprawa krzyżowa dzieci, która na kilka lat przed śmier­cią Innocentego III (1213) poruszyła południowo-wschodnią Francję, a nawet niektóre niemieckie okolice. Pastuszek pewien począł głosić, że duchy niebieskie oznajmiły mu, ja­ko grób święty może być wybawio­nym tylko przez niewinnych i mało­letnich. Chłopcy i dziewczęta w wie­ku od ośmiu do szesnastu lat opusz­czali swoje rodzinne miejsca, zbierali się w tłumy i dążyli ku brzegom mo­rza. Wiele z nich poginęło z utru­dzenia i niedostatku, wiele także sta­ło się łupem chciwych handlarzy, którzy wabili te dzieci do siebie, a potem je sprzedawali w niewolę."

Coraz rzadziej powstają opery czy dramaty, w których narzuca się pry­mat muzyki, w których muzyka wy­znacza charakter scen i decyduje o ciężarze gatunkowym dzieła. W tego typu nowoczesnych utworach scenicz­nych muzyka czasem zjawia się na pierwszym planie, ale najczęściej co­fa się do roli tła i otoczenia słowa. Bywa oczywiście ważnym elemen­tem nastroju, ale nieraz pełni tę funkcję tak dyskretnie jak w filmie. W porównaniu z tradycyjną operą czy dramatem muzycznym traci swo­ją nadrzędną rolę. W utworze, któ­ry trwa nie więcej niż godzinę, mo­że nawet wydawać się przytłoczona ilością postaci i techniką teatralną na miarę "Borysa Godunowa" czy "Parsifala".

Ale kryteria, którymi posługujemy się w odniesieniu do tradycyjnej opery, czy tradycyjnego dramatu mu­zycznego nie powinny tu mieć zasto­sowania. "Bramy raju" Joanny Bruzdowicz są produktem nowoczesnej wiedzy, inwencji, doświadczenia, muzycznego i teatralnego, kompozytora, reżysera i innych twórców tego przedstawienia. Przenikanie muzyki, słowa, tańca, gestu i techniki teatralnej daje rezultat od początku do końca interesujący.

Jest to imponujący eksperyment teatralny i warto by jeszcze popra­cować, żeby doprowadzić go do wię­kszej perfekcji. Jeżeli słowo ma co najmniej równorzędną rolę w sto­sunku do muzyki, a z reguły nad­rzędną, to szkoda, że pogłos nieraz zaciera sens narracji płynącej z głoś­nika. A poza tym warto rozwiązać taki problem, że już w czwartym rzędzie często widać tylko tancerza czy tancerki. Wtedy skuteczność tej bajecznej feerii wizualnej staje pod znakiem zapytania.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji