Artykuły

Na inaugurację Peszek w roli wyrywacza serc

W dniach 16-23 września odbędzie się w Warszawie 38. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "War­szawska Jesień". Impreza ta, powołana w roku 1956 z ini­cjatywy Tadeusza Bairda i Ka­zimierza Serockiego, wrosła na stałe w światowy kalendarz najbardziej prestiżowych imprez prezentujących muzykę współczesną.

Obecny festiwal nie będzie jed­nak aż tak bogaty w atrakcje, jak poprzednie. Minister kultury i sztuki, główny sponsor warszaw­skiego festiwalu od początku jego istnienia, przyznał tegorocznej im­prezie zaledwie połowę funduszu z 1994 r. Groziło to odwołaniem tegorocznej "Jesieni", o czym in­formowały media. Pomimo tego, że minister Dejmek "widzi" ten fe­stiwal raczej jako biennale, tego­roczna "Jesień" ocalała, a jej pier­wotny program ograniczony został minimalnie. W ciągu ośmiu dni odbędzie się 19 imprez.

Stało się to możliwe dzięki licznemu gronu sponsorów oraz partnerów festiwalu. "Warszawskiej Jesieni" w 1995 r. przybył również nowy współ­organizator - Polskie Radio S.A., z którym 4 września pod­pisano stosowną umowę (radio użyczy "Jesieni" m.in. swoje Studio S-l, w którym odbędzie się siedem koncertów).

Inauguracja Festiwalu (16 września) nastąpi jednak trady­cyjnie w Filharmonii Narodowej. Usłyszymy najnowsze dzie­ło Gruzina Gija Kanczeli, należą­ce już do klasyki "Gry wenec­kie" Lutosławskiego oraz trzy utwory, zmarłego przed półwie­czem Antona Weberna. Z Sinfonią Varsovią wystąpi Elżbieta Towarnicka, Jerzy Artysz i Chór Camerata Silesia.

Tego samego wieczoru w sali im. Młynarskiego w Operze Naro­dowej, polska publiczność będzie mogła obejrzeć prapremierowy spektakl "Wyrywacza serc" Elż­biety Sikory wg prozy Borisa Viana. Kompozytorka, od 1981 r. mieszkająca w Paryżu, powie­działa "Życiu", że napisała tę ka­meralną operę na zamówienie Ra­dio France, 11 lat temu. Wersja sceniczna (z polskim tekstem), powstała niedawno, z myślą o wystawieniu właśnie w Teatrze Wielkim. - Zmarły 45 lat temu Vian kochał jazz i sam go grał - powiedziała autorka muzyki. - Tekst, którym się posłużyłam mó­wi o psychiatrze pozbawionym uczuć. Jest rodzajem stale aktual­nego moralitetu o dolnych i złych stronach charakteru człowieka.

W rolach głównych wystąpią Jan Peszek i Dariusz Niemirowcz oraz Monika Cichocka. Dyryguje Wojciech Michniewski, reżyseru­je Mariusz Treliński.

17. września w Zamku Uja­zdowskim odbędzie się też w ra­mach festiwalu "Wieczór performances i instalacji".

Mimo finansowych kłopotów, świetnych wykonawców nie za­braknie; wystąpią m.in.: Wielka Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji z Antonim Witem, klawesynistka Elżbieta Chojnacka oraz Jerzy Maksymiuk.

Podczas tegorocznej "Jesieni" po raz pierwszy zabrzmią utwo­ry Hanny Kulenty i Romualda Twardowskiego, a 70-lecie uro­dzin Włodzimierza Kotońskiego zostanie uczczone 1 Symfonią ju­bilata. Nie zabraknie dzieł in­nych polskich twórców: Górec­kiego, Pendereckiego oraz Pawła Szymańskiego.

Wśród imprez towarzyszących znajdzie się spektakl "Kolonii kar­nej" Joanny Bruzdowicz oraz kon­cert Koła Młodych przy Związku Kompozytorów Polskich.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji