Artykuły

"Edyp" Sofoklesa w Teatrze Dramatycznym

Najbliższą premierą Teatru Drama­tycznego będzie "Edyp" Sofoklesa w przekładzie Stanisława Dygata,re­żyserii Ludwika Rene,oprawie sce­nograficznej Jana Kosińskiego i z muzyką Tadeusza Bairda.

- Jakie drogi wiodły "Edypa" na scenę Teatru Drama­tycznego? - zapytuję Ludwika Rene.

- O tej pozycji w repertua­rze naszego teatru myśleliśmy już od paru lat. I chociaż są dobre przekłady Srebrnego i Morstina, teatr nie mógł się jakoś zdecydować na realizację tego dzieła.

- Co stało na przeszkodzie?

Trzeba było ustawić "Edy­pa" w odniesieniu do całego naszego repertuaru. Teraz wią­że się ta pozycja z poszukiwaniami teatru,z dramaturgią Brechta czy nawet Durrenmatta. Dopiero w tym zestawieniu rozpocząłem pracę nad "Edy­pem". Chcę wydobyć z niego nie jakieś wulgaryzujące alu­zje treściowe i światopoglądo­we,chcę po prostu przybliżyć antyczny dramat do współczes­nego widza naszego teatru.

- Czy i jak dalece powinna sięgać lojalność reżysera wobec dzieła literackiego?

Myślę,że wszystko zawdzię­czamy autorowi. Nie zapomi­nam jednak,że cokolwiek ro­bię - robię na odpowiedzial­ność własną,poprzez pryzmat mojego światopoglądu,do­świadczeń i temperamentu.

- Kto,zdaniem Waszym,jest podstawą całości widowiska te­atralnego: autor,reżyser,aktor czy scenograf?

To chyba trafnie sformuło­wane pytanie,dotyczące wido­wiska teatralnego,gdyż słowo "widowisko" mieści w sobie - łącznie z muzyką - wszys­tkie te elementy. Składają się one jednak w równej mie­rze na jego całość organiczną i niepowtarzalną. Należy rów­nież pamiętać,że nieodłącz­nym elementem widowiska jest także nasz współczesny,chłonny widz. Bez zaangażo­wania widza teatr traci swą rację istnienia. Ale o wraże­niu,jakie ten widz wynosi ze spektaklu,najczęściej decydują wybitne indywidualności ak­torskie.

- Jakie są Wasze zaintere­sowania dramaturgiczne - kla­syka czy współczesność?

- Odpowiem paradoksalnie- współczesność uklasycyzowana,to znaczy uwznioślona,i klasyka uwspółcześniona,ale nie strywializowana.

- A teraz proszę jeszcze pa­rę słów o planach artystycznych na najbliższą przyszłość.

W Teatrze Dramatycznym mamy świetną obsadę do "Księdza Marka" Słowackiego. Więc o tym myślę. Poza tym teatr rozpoczął pracę z mło­dymi dramaturgami nad współ­czesną pozycją,która porusza­łaby sprawy nurtujące naszą epokę. Rzecz pewna,że to mnie bardzo interesuje.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji