Artykuły

Warszawa. Ruszą zdjęcia do filmu "Smoleńsk"

Zdję­cia do filmu "Smo­leńsk" w reż. An­to­nie­go Krau­ze­go za­czną się pod ko­niec lu­te­go w War­sza­wie - za­po­wia­da pro­du­cent Ma­ciej Paw­lic­ki. Py­ta­ny o kry­tycz­ną opi­nię eks­per­tów PISF na temat sce­na­riu­sza, od­po­wia­da: film oce­nią wi­dzo­wie.

Producent "Smoleńska" Maciej Pawlicki: zdjęcia pod koniec lutego

W rolę pre­zy­den­ta Lecha Ka­czyń­skie­go wcie­li się Lech Ło­toc­ki, Marię Ka­czyń­ską zagra Ewa Dał­kow­ska. W ob­sa­dzie znaj­dą się po­nad­to m.in.: Ha­li­na Ła­bo­nar­ska, Beata Fido, Ma­ciej Pół­to­rak, Red­bad Klijn­stra, Jerzy Ze­lnik, Piotr Bajor, To­masz Ra­da­wiec, Mi­ro­sła­wa Mar­che­luk - po­in­for­mo­wał pro­du­cent.

Ter­min re­ali­za­cji zdjęć do "Smo­leń­ska", a za­ra­zem ter­min pre­mie­ry filmu, kil­ka­krot­nie prze­kła­da­no. Prace nad fil­mem roz­po­czę­ły się w 2013 r. w War­sza­wie, ale od­by­ły się wtedy tylko czte­ry dni zdjęć - w kwiet­niu i li­sto­pa­dzie. Zgod­nie z ów­cze­sny­mi pla­na­mi film miał być krę­co­ny w Pol­sce, USA i Gru­zji.

Jego pla­no­wa­ny bu­dżet to 9,5 mln zł. Twór­com nie udało się jesz­cze ze­brać tej kwoty, bra­ku­je im pra­wie 2,5 mln zł. Trwa pu­blicz­na zbiór­ka pie­nię­dzy na re­ali­za­cję filmu. Pro­wa­dzi ją Fun­da­cja Smo­leńsk 2010.

- W mojej ocenie nie uda się zebrać pieniędzy na film "Smoleńsk" - mówił Onetowi Jerzy Fedorowicz, aktor i reżyser, a dziś poseł PO. Jak dodaje, jeśliby po przejęciu przez PiS władzy w Polsce zmieniła się artystyczna interpretacja scenariusza tego filmu, to "byłaby to najgorsza rzecz, jaka mogłaby spotkać sztukę". - Dlatego ani ja, ani żaden szanujący się twórca nie będzie głosował na PiS - podkreśla.

Ak­tu­al­ne plany twór­ców to, jak tłu­ma­czył Ma­ciej Paw­lic­ki, roz­po­czę­cie zdjęć w ostat­nim ty­go­dniu lu­te­go. - Datę usta­la­my - po­wie­dział pro­du­cent. Zdję­cia, za które od­po­wia­dał bę­dzie ope­ra­tor Mi­chał Pa­kul­ski, trwać mają do po­ło­wy kwiet­nia. Pierw­szy klaps pad­nie w sto­li­cy. - To będą zdję­cia we wnę­trzach - dodał Paw­lic­ki.

Zde­cy­do­wa­na więk­szość zdjęć - za­po­wie­dział pro­du­cent - bę­dzie re­ali­zo­wa­na w War­sza­wie i jej oko­li­cach, odbyć się mają także zdję­cia w USA. Pre­mie­ra filmu "Smo­leńsk" pla­no­wa­na jest na paź­dzier­nik 2015 r.

Au­to­ra­mi sce­na­riu­sza są: An­to­ni Krau­ze, To­masz Ły­siak, Ma­ciej Paw­lic­ki i Mar­cin Wol­ski. Głów­ną bo­ha­ter­ką filmu ma być dzien­ni­kar­ka pro­wa­dzą­ca śledz­two w spra­wie ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej.

W 2014 r. ko­mi­sja eks­perc­ka, która ob­ra­do­wa­ła w Pol­skim In­sty­tu­cie Sztu­ki Fil­mo­wej, od­rzu­ci­ła wnio­sek pro­du­cen­tów "Smo­leń­ska" o do­fi­nan­so­wa­nie tego filmu. Ko­mi­sja uzna­ła, że sce­na­riusz "Smo­leń­ska" ma wiele warsz­ta­to­wych wad, jest "fa­bu­la­ry­zo­wa­ną pu­bli­cy­sty­ką, która tonie w dia­lo­gach i mo­no­lo­gach", w sce­na­riu­szu "prze­ciw­staw­ne racje nie ście­ra­ją się, tylko są ilu­stro­wa­ne ko­lej­ny­mi te­za­mi, co nie po­zwa­la na roz­wój po­sta­ci, które po­zo­sta­ją jed­no­wy­mia­ro­we". Jak oce­nio­no, w fil­mie bra­ku­je zwro­tów akcji i dra­ma­tur­gicz­nej kul­mi­na­cji, a au­to­rzy sce­na­riu­sza za­kła­da­ją swo­istą "nad­wie­dzę" wi­dzów, po­zba­wia­jąc w ten spo­sób sce­na­riusz praw­dzi­wych kon­flik­tów. "Rażą pa­te­tycz­ne dia­lo­gi i de­kla­ra­tyw­ne mo­no­lo­gi wy­gła­sza­ne ex ca­the­dra" - na­pi­sa­no w spra­woz­da­niu.

Paw­lic­ki py­ta­ny, czy po od­rzu­ce­niu w PISF wnio­sku o do­fi­nan­so­wa­nie twór­cy zmie­ni­li sce­na­riusz filmu, od­parł: "Sce­na­riusz pod­le­ga ko­rek­tom, po­wsta­ją ko­lej­ne wer­sje, to nor­mal­ne".

Re­ży­ser An­to­ni Krau­ze ma w do­rob­ku m.in. na­gra­dza­ny film "Czar­ny czwar­tek. Janek Wi­śniew­ski padł" (2011 rok).

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji