Artykuły

Wznowienie Hrabiny

Wystawienie przed kilku laty w Warszawie opery Stanisława Moniu­szki "Hrabina" w inscenizacji Leona Schillera obudziło dyskusje i różne sądy wobec tego nowego ujęcia dzieła. "Hrabina" schillerowska należy niewątpliwie do mniej udanych prac wielkiego reżysera i artysty, nie wy­trzymuje porównania z jego znakomi­tą, odkrywczą interpretacją sceniczną "Halki". Niezależnie od ustosunkowa­nia się do pomysłu interpretacyjnego i jego scenicznego efektu, samo przed­stawienie odznaczało się, jak zawsze w pracach Schillera, całkowicie prze­myślanym i konsekwentnie przepro­wadzonym planem, zarówno w doda­nych tekstach, jak i odpowiednio ustawionych sytuacjach scenicznych. Dialog Nieznajomego z Bogusławskim, poprzedzający akt drugi, wprowa­dzał widza w atmosferę warszawskie­go salonu arystokratycznego, dawał jego ocenę przez inne klasy społecz­ne, nie tak łatwo godzące się z za­borem pruskim, który nie przeszka­dzał tej kosmopolitycznej klasie po­śród zabaw i festynów zapominać o tragedii narodowej. Dialog ten był usprawiedliwieniem dla następującej potem obecności Bogusławskiego w salonie Hrabiny i w jego proteście, jaki postanowił wyrazić w organizowanym przedstawieniu wobec biernej i wiernopoddańczej postawy towarzy­stwa z "Pod Blachy", wręcz przeciwnej patriotycznym uczuciom ludu warszawskiego. Tylko możliwość da­nia takiej nauczki sprowadzała Bogu­sławskiego wedle intencji Schillera na bal i przedstawienie w domu Hra­biny.

Również niektóre teksty aktu trze­ciego stanowiły dalszą motywację spojrzenia schillerowskiego na utwór Moniuszki i Wolskiego, wydobywającego na jaw ideę dzieła, ukrywaną przed carską cenzurą. Być może Schiller nawet zbyt wielki nacisk po­łożył na ten aspekt "Hrabiny", może zbyt obciążył przedstawienie operowe tekstem, dał jednak widowisko, jeśli chodzi o plastykę i kompozycję in­scenizacyjną, bardzo piękne.

Obecnie wznowiono, jak głosi afisz, "Hrabinę" w inscenizacji i adaptacji tekstu Leona Schillera, w reżyserii Bolesława Jankowskiego, asystenta Schillera w okresie realizowania ope­ry. Spodziewać się należało, że młody adept sztuki reżyserskiej pójdzie po linii jak najściślejszego zrekonstruowania przedstawienia schillerowskiego, zachowania głównej idei i wy­razu artystycznego w nim zawartych. Niestety, stało się inaczej. Tekst zo­stał mocno określony, cały dialog przed aktem drugim opuszczono, sprowadzając tym samym postać Bo­gusławskiego do nieznaczącej figury i zaciemniając wymowę przedsta­wienia w domu hrabiny. Zmieniono także wiele sytuacji scenicznych, co oczywiście nie mogło nie odbić się na wizualnej i artystycznej stronie przedstawienia. Widz, który ogląda po raz pierwszy tę inscenizację, nie orientuje się, co pozostało z Schil­lera, a co wprowadził, zmienił, czy skreślił Jankowski.

Jeśli Schiller swojej "Hrabiny" sam nie poprawił, nie należało chyba tego czynić obecnie, a pozostać przy kon­cepcji nienaruszonej, lub też powró­cić do niezmienionego tekstu Wol­skiego i w tym kierunku przepraco­wać przedstawienie. Wówczas oczy­wiście już bez nazwiska Schillera na afiszu, jako twórcy inscenizacji i adaptacji tekstu.

Obsada opery uległa pewnym zmianom. Partię tytułową śpiewa obecnie Barbara Kostrzewska, pod względem wokalnym interesująca, zwłaszcza w obu ariach aktu drugiego, aktorsko tworząca dobrze obmyślaną i utrzy­maną we właściwym komediowym tonie postać kapryśnej hrabiny. Prze­konywający sylwetą starego polonusa Edmund Kossowski (Chorąży) za­chwyca pięknością swego głosu. Do­tychczasowy Chorąży, Kazimierz Po-reda odtwarza tym razem rolę Podczaszyca, dając pełną humoru i wy­razu postać, dobrą zarówno pod względem wokalnym i aktorskim. Tenorową partię Kazimierza z powo­dzeniem śpiewa Michał Szopski. Z dawnej obsady z przyjemnością oglą­damy Jerzego Granowskiego, od dawna już nam znanego świetnego od­twórcę Dzidziego, oraz Krystynę Kostalównę, która wydobywa wszystkie walory partii Broni pięknym swym mezzosopranem.

Kierownictwo muzyczne Mieczysła­wa Mierzejewskiego, jednego z naj­wybitniejszych interpretatorów dzieł Moniuszki, stanowi dostateczną gwa­rancję wysokiego poziomu przedsta­wienia od tej strony.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji